اسناد بالادستی

سند تحول بنيادين آموزش و پرورش

موضوع کارآفرینی بعنوان راهكار 5 – 6 – یعنی " تنظيم و اجراي برنامة جامع کارآفرینی و مهارت آموزی براي تمام دوره هاي تحصيلي به ويژه دانش آموزان دوره متوسطه تا پایان برنامه پنجم توسعه در برنامه درسي و آموزشي " در بخش6 سند تحول بنيادين آموزش و پرورش با عنوان " تنوع بخشي به محيط هاي يادگيري در فرآيند تعليم و تربيت رسمي عمومي كشور " مورد تاکید بوده است بطوریکه آموزش " کار و فنآوری " بعنوان یکی از " حوزه های تربیت و یادگیری " در " برنامه درسی ملی آموزش و پرورش " دیده شده است و به صراحت اعلام شده است که " مراکز یادگیری در اجرای این آموزش ها می توانند خارج از مدرسه و با مشارکت بخش دولتی و غیر دولتی تشکیل شوند.


سند جامع توسعه هوافضای كشور

بند 10 : حمایت هدفمند از فعالیتهای آموزشی و پژوهشی و قطب های علمي مورد نیاز برنامه های فضایی
بند 15 : ترويج و اشاعه علوم، فناوري ها و دستاور دهاي فضايي در اقشار مختلف جامعه به ويژه نوجوانان و نخبگان.

 

 

 

نقشه راه آموزش های فناوری های راهبردی هوا فضا سازمان آموزش فنی و حرفه ای