تقویم آموزشی

تاریخ شروع مدت زمان مدرس نوع دوره
تست 1399/3/20 250 محمدی حضوری
نمونه کلاس 1398/12/21 36 hours احمد هوشمند حضوری