ارزش ها

 

  •   تعادل : برقراری تعادل بین آموزش های رسمی (مدرسه ) دانش آموزان و فعالیت فوق برنامه آموزش هوا فضا
  •     به روز بودن : آموزش بر مبنای روش های نوین آموزشی
  •     کیفیت : بهبود مستمر کیفیت آموزشی
  •     کار تیمی : تقویت روحيه كارگروهي و هم افزايي بین دانش آموزان