مشخصات آمورشگاه

نام ثبتی مدرسه : مرکز آموزش علمی پسرانه کاوشگران هوا فضا

نام تجاری مدرسه : آموزشگاه کاوشگران هوا فضا

شماره ثبت : 380202824475

شناسه ملی :

شماره اقتصادی :

تاریخ تاسیس : 1398/07/25