مسئولیت اجتماعی

آموزش عمومی و ترویجی فضانوردی از طریق :

  •     همکاری با مدارس جهت پوشش مبحث " فنآوری فضایی " ، پودمان " نقشه کشی " ، پودمان " کار با چوب " درس " کار و فنآوری " دوره متوسطه
  •     برگزاری هفته هوا فضا ویژه دانش آموزان
  •     برگزاری هفته نجوم ویژه دانش آموزان
  •     ایجاد نمایشگاه دائمی فناوری فضایی
  •     راهاندازی تارنمای دانشنامه فضایی ( پایگاه دانش )
  •     راه اندازی تلویزیون اینترنتی فضا

بورسیه ( کمک هزینه تحصیلی ) دانش آموزان برتر جهت شرکت در دوره های آموزشی خارج از کشور