ماموریت و چشم انداز

ماموریت

 آموزش دانش هوا فضا بر مبنای روش آموزشی STEAM ( روش آموزشی دانش و مهارت ) به دانش آموزان پسر مقطع دبیرستان ( رده سنی 14 تا 18 سال ) و زمینه سازی  بروز و ظهور استعدادها و توانایی‌های دانش آموزان در دانش هوا فضا

 چشم انداز

بومی نمودن آموزش هوا فضا به دانش آموزان با احداث اردوگاه دانش آموزی ترویج هوا فضای ایران تا 5 سال آینده (Space Camp Iran  )